Top

Achteraf Betalen Voorwaarden

Achteraf Betalen via Focum Commerce

Eerst kijken dan pas betalen.


Achteraf BetalenHieronder leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het achteraf betalen. Deze betalingen geschiedden achteraf, na ontvangst van het product. Als u kiest voor deze betaalmethode, dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden: Als u kiest voor de betaalmethode ‘achteraf betalen’ dient u tijdens het bestelproces uw bank- of girorekeningnummer en eventuele ontbrekende gegevens in te vullen. Let op: het minimale bedrag wat u per achteraf betalen kunt betalen is € 10,-. Het maximum is € 200,-. Uw verzoek om te betalen per achteraf betalen dient ten allen tijde online geautoriseerd te worden. Dit gebeurt direct na het invullen van uw gegevens zodat u weet of u in aanmerking komt voor achteraf betalen. Deze betaalmethode is alleen voor consumenten met een factuur- en bezorgadres in Nederland. Zodra uw betaling is geautoriseerd, versturen wij uw bestelling naar u toe. De verwachte levertijd van de diverse producten staat bij het product zelf aangegeven.

Mocht de betaling per achteraf betalen niet geautoriseerd kunnen worden, dan kunt u niet betalen via deze betaalmethode. U heeft dan de keuze om de bestelling alsnog af te ronden met een andere betaalmethode (iDEAL, PayPal, Bankoverschrijving of creditcard) of de bestelling te annuleren. Eventueel kunt u op afspraak ook de bestelling komen ophalen, en betalen middels PIN.
Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Defenities:Mobile Interactive Services NLD = De bedrijfsnaam van alle webshops in ons beheer. Hier behoort Vlinderdasjes.nl ook toe.
Sisow = Collecting Payment Service Provider (CPSP), de betaalprovider die de betalingen afhandeld.
Focum Commerce B.V. = Acceptant en autorisatie van de achterafbetalen mogelijkheid.
Achterafbetalen.nl = De makkelijke naam van deze betaalmogelijkheid. Focum is hier de eigenaar van.Voorwaarden gebruik AchterafBetalen:

U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als klant van Mobile Interactive Services NLD producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
U bent 18 jaar of ouder;
Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Mobile Interactive Services NLD uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
U bent verplicht Mobile Interactive Services NLD op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Mobile Interactive Services NLD per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Mobile Interactive Services NLD worden doorgegeven;
U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

Wijze van betalen:

Mobile Interactive Services NLD heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Sisow. Sisow is door Currence, eigenaar van iDEAL, gecertificeerd als Collecting Payment Service Provider (CPSP) (www.sisow.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Mobile Interactive Services NLD naast de (digitale) factuur, kort daarna van Sisow ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
U erkent dat Sisow diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Mobile Interactive Services NLD en dat Sisow in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Mobile Interactive Services NLD, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Mobile Interactive Services NLD wordt erkend.
Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Sisow ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
Voor het ontvangen van de email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct email adres opgeeft. Indien u een niet correct email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een email met betaalkoppeling van Sisow.
Sisow betalingen

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Sisow ,Collecting Payment Service Provider (CPSP) (www.sisow.nl) ontvangen te zijn.
Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Mobile Interactive Services NLD het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde email adres. U ontvangt hiervoor een email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Mobile Interactive Services NLD, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

Privacy Statement van Focum Commerce en Focum Solutions B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. Focum Commerce en Focum Solutions B.V. kunnen deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Focum Commerce B.V. uw verzoek heeft geweigerd.